Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost


Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ul. RS, št. 37/08) določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov.

Zahtevni objekti
mednje uvrščamo objekte, ki izpolnjujejo enega izmed naštetih meril:
 • seštevek prostornine vseh prostorov presega 5000 m³,
 • višina presega 15 m, merjeno od terena do kapa ali vrha konstrukcije,
 • ali nosilni razpon je večji od 8 m ali prednapeta konstrukcija razpona, večjega od 10 m,
 • ali imajo globoko temeljenje.

Manj zahtevni objekti.
Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.

Skupne zahteve nezahtevnih in enostavnih objektov:

 • za te objekte uredba določa, da ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte javne infrastrukture, temveč so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

Nezahtevni objekti
objekti za lastne potrebe:
 • Drvarnica, garaža, steklenjak, uta, bazen, enoetažna pritlična lopa, nepretočna greznica, pretočna greznica, utrjena dovozna pot.
 • Ograje.
 • Škarpe.
Pomožni infrastrukturni objekti:
 • pločnik in kolesarska steza ob vozišču, postajališče, bazne postaje...
Pomožni kmetijsko gozdarski objekti:
 • kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, silos, skedenj, senik...
Začasni objekti:
 • kiosk, pomol.

Enostavni objekti:
 • nadstrešek,
 • rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto,
 • mala komunalna čistilna naprava,
 • zajetje vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo,
 • zbiralnik za kapnico,
 • enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4m2,
 • utrjena dvorišča do površine 300m2.