Skladnost projekta s prostorskimi akti


Skladnost objektov s prostorskimi akti se v fazi izdaje gradbenega dovoljenja zagotovi s projektiranjem, v fazi izdaje uporabnega dovoljenja pa se zagotovi z gradnjo.