Geodetski posnetek


Geodetski načrt nam služi kot osnova s katero v fazi (IDZ) projekta lahko pridobimo pogoje oz. soglasja pristojnih soglasodajalcev.

Hkrati pa je bistvenega pomena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) na podlagi katerega projektant umesti novo gradnjo v prostor.