Pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja


Gradbeno dovoljenja izda pristojni organ na podlagi naslednjih preveritev:

  • če je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom,
  • če je projekt izdelala pravna ali fizična oseba ki izpolnjuje predpisane pogoje za projektanta,
  • če so za projekt pridobljena vsa predpisana soglasja,
  • če ima projekt vse predpisane vsebine,
  • ko investitor predloži dokazila o plačilu vseh dajatev in prispevkov določenih z zakonom,
  • ali ima investitor pravico graditi.