Lokacijska informacija


Vlogo za pridobitev lokacijske informacije se vloži na občini, na območju kjer se predmetno zemljišče tudi nahaja. Predstavlja potrdilo uradne evidence in pomembne informacije za lastnike/investitorje zemljišč.

Vir informacij o vrsti gradnje in drugih del, vrsti objektov glede na namen in funkcijo, oznaki prostorske enote, podatke o namenski rabi prostora, vrsti dopustnih dejavnosti, vrsti dopustnih gradenj in drugih del...
Izda jo pristojni organ Ministrstvo za okolje in prostor. Lokacijska informacija se izda za zemljiško parcelo za katero je izražena namera. Za pridobitev lokacijske informacije se plača upravna taksa.