Parcelacija


Parcelacija pomeni delitev ene parcele na več parcel ali združitev večih parcel v eno parcelo.

Pogoj za parcelacijo je, da so vse meje, ki mejijo na parcelo ki se razparcelira, urejene.
Pri delitvi ene parcele na več parcel, parcele pridobijo nove parcelne številke.
Parcelacija se lahko izvede ob nakupu dela parcele ali prodaji, ob solastniški delitvi, ali ko želimo gradbeno parcelo razdeliti/ločiti od preostale.
Združitev večih parcel v eno določa, da mora biti lastništvo v zemljiški knjigi na vseh parcelah enako, ali, da so vse ali nobena parcela, bodisi hipotekarno ali kako drugače obremenjene.
Postopek parcelacije se zaključi s pravnomočno odločbo o evidentiranju parcelacije Geodetske uprave, ki vpiše meje novo nastalih parcel nastalih s parcelacijo kot urejene meje, v zemljiški kataster.