Projektna dokumentacija


Projektna dokumentacija se izdela na podlagi pridobljene lokacijske informacije. Projektno dokumentacijo razdelimo v naslednje obvezne projekte:

(IDZ) idejna zasnova, služi kot osnova za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev.
(IDP) z idejnim projektom se izbere najustreznejša varianta/rešitev gradnja oz. način izvedbe del ki se ga izvede če je to določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor.
(PGD) projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(PZI) projekt za izvedbo.
(PID) projekt izvedenih del. Na podlagi (PID) projekta lahko pridobimo uporabno dovoljenje.


Posebnosti projektne dokumentacije za enostanovanjske stavbe:


Velja za manj zahteven objekt (enostanovanjske stavbe)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjsko stavbo, vsebuje:
- vodilno mapo
- načrt arhitekture
- izjavo odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij
Projekt za izvedbo (PZI) za enostanovanjsko stavbo vsebuje načrte podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov.